Общински кръг на Националната олимпиада по информационни технологии

Всеки ученик, желаещ да участва в общинския кръг на олимпиадата по информационни технологии, трябва да регистрира до 5 януари 2022 година своя идеен проект на адрес https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/registration.

При регистрацията на проектите се пише на български език и в полето за област внимателно се попълва "София-град", тъй като областта не може да се редактира след успешно приключена регистрация.

Регламентът за провеждане на олимпиадата може да се намери тук

За участие в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години, или родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на олимпиадата по образец:

Декларация-над-16-год;

Декларация-под-16-год.